Γίνε μέλος

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος

 1. Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα.
 2. Ιδρυτικά είναι τα μέλη που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Ομίλου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.
 3. Τακτικά μέλη του Ομίλου μπορούν να γίνουν:

α) Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της ιστορίας στην ελληνική δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

β) Καθηγητές/-τριες σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ που διδάσκουν ιστορία και διδακτική της ιστορίας.

γ) Ερευνητές/Ερευνήτριες της διδακτικής της ιστορίας.

δ) Επιστήμονες, εργαζόμενοι/-ες ή συνεργαζόμενοι/-ες σε διεθνείς οργανισμούς με εμπειρία σε επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη διδακτική της ιστορίας, ε) Φοιτητές/Φοιτήτριες ιστορικών τμημάτων των πανεπιστημίων, στ) Πτυχιούχοι ιστορικών τμημάτων.

ζ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές / -τριες και ερευνητές που εξειδικεύονται στη διδακτική της ιστορίας και σε συναφή θέματα.

Διαδικασία εγγραφής τακτικών μελών

 1. Τα άτομα που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 3, μπορούν να εγγραφούν μέλη του ύστερα από έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου.
 2. Μαζί με την αίτηση κατατίθεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, στο οποίο σημαίνεται η συνάφεια με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Ομίλου, την ιστορική εκπαίδευση και τη διδακτική της ιστορίας στην εκπαίδευση. Το βιογραφικό σημείωμα κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου αποφαίνεται περί της αποδοχής της αίτησης ή της απόρριψής της και είναι υποχρεωμένο να αιτιολογεί εμπεριστατωμένα την απόφασή του περί της αποδοχής ή της απόρριψης της εντός ενός (01) μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Το υποψήφιο μέλος ενημερώνεται για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα μέλη

 1. Αντεπιστέλλοντα μέλη του Ομίλου μπορούν να εγγραφούν ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι μέλη του Ομίλου και μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών αυτού. Την εγγραφή αντεπιστελλόντων μελών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση δύο (02) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη του Ομίλου, τα οποία έχουν συμπληρώσει, ως μέλη του, θητεία τουλάχιστον δύο (2) ετών.
 2. Επίτιμα μέλη του Ομίλου ανακηρύσσονται, έπειτα από πρόταση τριών (3) τουλάχιστον μελών αυτού, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στην περιοχή της ιστορικής εκπαίδευσης και της διδακτικής της ιστορίας και με διεθνή προβολή και κύρος.
 3. Τα επίτιμα και τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν καμία υποχρέωση οικονομικών εισφορών προς τον Όμιλο.
 4. Επίτιμο μέλος μπορεί να γίνει τακτικό με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατόπιν αιτήματος του.
 5. Επίτιμα ή αντεπιστέλλοντα μέλη συγκροτούν το Συμβουλευτικό Συμβούλιο (Advisory Board), σώμα τιμητικό και συμβουλευτικό.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του Ομίλου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις:

 1. Τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της Διοίκησης, καθώς επίσης και να εκλέγονται σε αυτά.
 2. Τα Αντεπιστέλλοντα και τα Επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφέρουν τη γνώμη τους στα θέματα που συζητούνται, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ομίλου, στερούμενοι επίσης του δικαιώματος του να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησής του.
 3. Όλα τα μέλη του Ομίλου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις λοιπές εκδηλώσεις του.
 4. Ο αριθμός των Τακτικών μελών του Ομίλου είναι απεριόριστος.
 5. Όλα τα Τακτικά μέλη του Ομίλου υποχρεούνται στην καταβολή, εφάπαξ, δικαιώματος εγγραφής ποσού δέκα (10) ευρώ και σε ετήσια συνδρομή ποσού είκοσι (20) ευρώ.
 6. Τα παραπάνω ποσά είναι μειωμένα κατά 50% για όσα μέλη είναι φοιτητές ή άνεργοι.
 7. Τα ποσά αυτά, μετά την πάροδο έτους από την επικύρωση του καταστατικού, μπορούν να αναπροσαρμοσθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Το κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από τον Όμιλο. Παραιτούμενο ή διαγραφόμενο μέλος δεν δικαιούται να ζητήσει την απόδοση των καταβληθέντων εισφορών.
 9. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις δράσεις του Ομίλου και να αναλαμβάνουν, έπειτα από έγκριση του Δ.Σ., έρευνες που θα διεξάγονται υπό την εποπτεία και με την ενδεχόμενη χρηματοδότηση του Ομίλου ή να συμμετέχουν σε αυτές.
 10. Δικαίωμα του να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα Ιδρυτικά καθώς και τα Τακτικά μέλη που έχουν εγγράφει δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις αρχαιρεσίες. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις πρώτες (μετά την έγκριση του καταστατικού) αρχαιρεσίες.
 11. Η οφειλή συνδρομής μέλους αναστέλλει το δικαίωμα της συμμετοχής του στις συνελεύσεις και ψηφοφορίες καθώς και το δικαίωμα του να εκλέγει και να εκλέγεται.
 12. Τα Τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Ομίλου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του, να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, να τηρούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού.

Διαγραφή μελών

Μέλος του Ομίλου διαγράφεται από το μητρώο του εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Υποβάλλει αίτηση παραιτήσεώς του προς το Δ.Σ., αφού προηγουμένως εκπληρώσει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του.
 2. Δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Όμιλο επί δύο (2) συνεχή έτη. Σε περίπτωση που καταβάλλει τις τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του επανεγγράφεται αυτοδικαίως.
 3. Παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Ομίλου ή παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης.
 4. Έχει αποδειχτεί η ενεργή συμμετοχή του σε ακραίους πολιτικούς οργανισμούς ή σχήματα που αντιστρατεύονται τις αρχές μιας πλουραλιστικής, πολυσυλλεκτικής, δημοκρατικής και ανεκτικής κοινωνίας ή είναι φορείς ακραίων εθνικιστικών αντιλήψεων.
 5. Στις περιπτώσεις (01) και (02) το Δ.Σ. επιλαμβάνεται της διαδικασίας διαγραφής χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια.
 6. Στην περίπτωση (03) πριν κινηθεί η διαδικασία διαγραφής το Δ.Σ. καλεί το μέλος, με συστημένη επιστολή, να παράσχει εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεώς της εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους οι οποίοι οδηγούν το μέλος στη διαγραφή. Το υπό διαγραφή μέλος οφείλει να απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση. Αν δεν παρουσιαστεί, η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται χωρίς αιτιολογία. Η διαγραφή αποφασίζεται από το Δ.Σ. και επικυρώνεται από τη πρώτη Γ.Σ. ενώπιον της οποίας πρέπει να τεθεί η σχετική απόφαση διαγραφής. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Μέχρις οριστικοποιήσεως της αποφάσεως διαγραφής του το μέλος ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. κατά τη συζήτηση του θέματος περί διαγραφής του.

  Πατώντας ΕΓΓΡΑΦΗ θα ανακατευθυνθείτε σε σελίδα στην οποία θα μπορείτε να πληρώσετε τη συνδρομή 20€ μέσω Paypal ή μέσω πιστωτικής κάρτας