ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το περιεχόμενο του ιστοτόπου του www.aheg.gr υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης. Το www.aheg.gr μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου www.aheg.gr, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του ιστοτόπου www.aheg.gr ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη. Η χρήση/ επίσκεψη, η πλοήγηση αυτού και η παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προϋποθέτει και συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων ως κάτωθι όρων χρήσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου www.aheg.gr, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, κείμενα, δεδομένα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογών, σχεδιαγραμμάτων, κλπ. και γενικά
όλων των δεδομένων, αρχείων αυτού του ιστοτόπου και η δομή του), αποτελούν τμήμα της πνευματικής
ιδιοκτησίας τουwww.democrisis.net και προστατεύονται κατά το εκάστοτε ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Με την επιφύλαξη όλων των διατάξεων, όρων και νόμιμων περιορισμών που προβλέπει το εφαρμοστέο
δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και δη πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. Ν.2121/1993 όπως ισχύει)
επιτρέπονται οι εκ του νόμου και σύμφωνες με τα χρηστά ήθη προβλεπόμενες ως επιτρεπόμενες νόμιμες ενέργειες και χρήσεις (πχ αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση σύντομων αποσπασμάτων τμήματος του περιεχομένου του ιστοτόπου www.aheg.gr, αναπαραγωγή για διδασκαλία/έρευνα) κι εφόσον δεν ενεργούνται για εμπορική ή άλλου κερδοσκοπικού χαρακτήρα χρήση και συνοδεύονται πάντα από την ένδειξη και αναφορά του ιστοτόπου, της πηγής, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς ποτέ να συνιστούν παραχώρηση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου από την χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς την πηγή της προέλευσής του.
Το www.aheg.gr δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων
δικαιωμάτων τρίτων που αφορά πληροφορίες ή υλικό που παρανόμως έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό του ή που έχουν αναρτηθεί από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή με μη νόμιμα μέσα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια
και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που
εμφανίζονται και δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.aheg.gr να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια,
ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.
Ωστόσο, το www.aheg.gr δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου και δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών.
Το www.aheg.gr δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα
παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.
Το www.aheg.gr δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το www.aheg.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή.
Το www.aheg.gr δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση και έμμεση ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την (παράνομη) πρόσβαση και την (παράνομη) χρήση ή την άνευ προγενέστερης σχετικής έγγραφης άδειας εκ μέρους του www.democrisis.net οποιουδήποτε μέρους, τμήματος του περιεχομένου του ιστοτόπου, υπηρεσιών, επιλογών, που διατίθενται δια του παρόντος ιστοτόπου, όπου δε τυχόν απορρέοντα έξοδα, μέτρα, τυχόν χρειαστεί να ληφθούν εκ μέρους του www.aheg.gr θα επιβαρύνουν το εκάστοτε υπόχρεο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον παρόντα ιστότοπος καθώς
και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (ιούς) των διακομιστών του και των εξυπηρετητών (servers) που
τον φιλοξενούν.
Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το www.aheg.gr δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για
οποιαδήποτε μορφή ζημίας, οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του
λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης που μπορεί να συμβεί κατά
τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτών του
παρόντος ιστοτόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι
διακομιστές και εξυπηρετητές μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη /
επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.
Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και
κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). To www.aheg.gr δεν ελέγχει και συνεπώς δε φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners). Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι το www.aheg.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε
άλλο τρόπο.
Το www.aheg.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/ επισκέπτη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα τυχόν προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.