ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο.Ι.Ε.Ε.) 

ASSOCIATON FOR HISTORY EDUCATION IN GREECE (A.H.E-G.)

Ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.) / Association for History Education in Greece (A.H.Ed.G) είναι μια επιστημονική ένωση που ιδρύθηκε το 2018 από 50 μέλη – εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που υπηρετούν την ιστορική εκπαίδευση.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η επιστημονική συνεργασία και συμμετοχή σε ερευνητικά διακρατικά προγράμματα, καθώς και ο διάλογος στην Ελλάδα και διεθνώς για την προώθηση των αρχών και μεθόδων της ιστορικής έρευνας και της διδασκαλίας της ιστορίας και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο.

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Ο Όμιλος απευθύνεται σε Έλληνες επιστήμονες εκπαιδευτικούς και ερευνητές, που ασχολούνται με την έρευνα στην ευρεία περιοχή της Ιστορίας με έμφαση στη Διδασκαλία της Ιστορίας και που ενδιαφέρονται για τις διαδικασίες ιστορικής κατανόησης και μάθησης, τις επιδράσεις της Δημόσιας Ιστορίας, για την ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων και πρακτικών που στοχεύουν στον ιστορικό γραμματισμό των μαθητών, καθώς και όσους διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η δράση μας

Ο Όμιλος έχει ήδη ξεκινήσει τη δράση του συγκροτημένα, και έχει γίνει αποδεκτός ως μέλος στη EUROCLIO (European Association of History Education) από τον Απρίλιο 2018.

Η πρώτη επιστημονική διημερίδα του Ομίλου, με θέμα: «Η Κλειώ πάει σχολείο. Η διδασκαλία της ιστορίας και η δημόσια παιδαγωγική», πραγματοποιείται στις 9 και 10  Νοεμβρίου 2018, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι αναρτημένο στη στήλη «Νέα – Ανακοινώσεις».

Οργανωτική Δομή της Ο.Ι.Ε.Ε. / A.H.E.G

  • Γενική Συνέλευση
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Ελεγκτική Επιτροπή

Πιστεύουμε ότι εκφράζουμε και εκπροσωπούμε πολύ περισσότερους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, γι’ αυτό και καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό να παρακολουθήσει τις δράσεις μας και να μας ενισχύσει με την παρουσία του.

ASSOCIATION FOR HISTORY EDUCATION IN GREECE (A.H.E.G.)
The Association for History Education in Greece (O.I.E.E./A.H.E.G) is a scientific, non
profit organization founded in 2018 by 50 members – teachers of all levels of
education (primary, secondary, tertiary) who serve history education.
Our aim is enhancing scientific history teaching; that is the development of
educational projects, scientific cooperation and participation in transnational
research and educational projects, as well as dialogue -in Greece and
internationally- for the promotion of the principles and methods of historical
research and teaching of history and the upgrading of the quality of history
education in Greek schools.
Who we address:
The Association for History Education in Greece addresses to Greek scholars,
teachers and researchers, who are engaged in every spectrum in the broad area of
History with emphasis on the Teaching of History and who are interested in the
processes of historical understanding and learning, the effects of Public History, the
development of teaching methods and practices aimed at the historical literacy of
students, as well as those who teach History at all levels of education. The core aim
is to develop historical consciousness and historical thinking, as well as active
citizenship to pupils and students.
Our activity:
AHEG has already performed action in a structured way, and is a member of
EUROCLIO (European Association of History Education) since April 2018.
Within the 3 years of active presence in the field of history teaching AHEFG has
performed 3 conferences (“Clio goes to School I: The teaching of history and public
pedagogy ”- Athens, “Clio goes to School II: The teaching of history and public
pedagogy ”- Thessaloniki, “100 Years since the end of WW1”- Athens, “The Hidden
Ottoman and Jewish Past in Central Greece”- Larissa) and 3 on line
seminars/conferences(zoom operated): “Gender guided history”, ”Graphic Novels
and History Teaching”, “Reapproaching the Ancient Past in School”. The proceedings
of all conferences and seminars are published online for free downloading and are
already used in universities for training in service history teachers and teachers to
be.
The Association has also participated 1. In a two year project in cooperation with
History Department of University of Patras and “Neaniko Plano -Young People’s
Audiovisual Creation” on using documentary films created by pupils in approaching
historical topics and 2. Euroclio (European Association of History Education) and
Evans Foundationalong with 10 more European Institutions (associations, museums,
universities, civil society entities) in an ongoing project under the title ”Changing
Democracies”, as well as in minor bilateral or regional cooperations.
Directory board members are experienced history teachers who have been awarded
multiple times for creating films on Holocaust Remembrance and have published
Articles and produced educational material on Holocaust Education, Methodology
of History Teaching, Oral History, Public History etc.
The organizing Structure of the O.I.E.E.E. / A.H.E.G. is as following:
General Assembly, Directory Board, Audit Committee.
We believe that we express and represent many more teachers at all levels of
education, so we invite every interested teacher to attend our actions and
strengthen us with their presence. We also welcome any international cooperation
pacing with our aims, fighting racism, stereotypes and intolerance.
AHEG follows and serves Gender Equality principles as well as Children Protection
Policy, as declared through official EU documents and resolutions.

ΟΙΕΕ- Ισότητα φύλων

Στον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα πιστεύουμε ακράδαντα ότι το φύλο είναι ένας από τους κύριους παράγοντες υποκειμενοποίησης και κοινωνικής  ταξινόμησης  καθώς διαμορφώνει κοινωνικές σχέσεις και πρακτικές. Η έννοια της έμφυλης ισότητας εδράζεται στις θεμελιώδεις αρχές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η έμφυλη ισότητα είναι καθολικό δικαίωμα που επικυρώνεται από Διεθνείς Συνθήκες[1], τη Διακήρυξη και Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας[2], από τις συμβάσεις διεθνών οργανώσεων εργασίας, με ρυθμίσεις τόσο για την προστασία της μητρότητας όσο και για τη διευκόλυνση της απασχολησιμότητας για τους εργαζόμενους/ες με οικογενειακές ευθύνες, από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας και στην απασχόληση.  Η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, αποτελεί ορόσημο στις τελευταίες εθνικές δεσμεύσεις για την έμφυλη ισότητα. Η Σύμβαση είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο που καθορίζει κριτήρια για την πρόληψη της έμφυλης βίας και ταυτόχρονα ζητεί να συμπεριληφθεί η βία κατά των γυναικών στον κατάλογο των αναγνωρισμένων εγκλημάτων της [3]Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε επίπεδο  Εθνικού Δικαίου, το Ελληνικό Σύνταγμα εγγυάται την ισότητα των φύλων στο άρθρο 2, ως εξής: «Έλληνες άνδρες και γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις», ενώ το άρθρο 116 παρ.2 επιτρέπει την εφαρμογή θετικών μέτρων για την προώθηση της έμφυλης ισότητας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Horizon Europe», το νέο πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2021-2027) του Συμβουλίου της Ευρώπης, η  ισότητα των φύλων  είναι γενική αρχή.  Επιπλέον, η ισότητα στην εκπαίδευση είναι βασική προτεραιότητα για την UNESCO, η οποία διαμόρφωσε τη στρατηγική για την έμφυλη ισότητα στην εκπαίδευση (2019-2025).[4] Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων τονίζει ότι «η γνώση αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οι μελλοντικές γενιές θα οικοδομήσουν τις κοινωνίες τους. Έχει μεγάλη σημασία η γνώση που παράγεται από την έρευνα, η οποία μεταφέρεται μέσω της εκπαίδευσης, να είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις λόγω φύλου” . [5]

Ο  Ο.Ι.Ε.Ε., ως μέλος της Euroclio ενθαρρύνει τα μέλη του, τους συναδέλφους  και τους/τις  μαθητές/-τριες  να συμμετέχουν σε καλές πρακτικές που καταπολεμούν τις διακρίσεις λόγω φύλου, όπως είναι οι «Περιπέτειες βιβλίου» [6] της Euroclio ή να εξερευνούν την πολιτισμική κληρονομιά της LGBTQ+ κοινότητας στην Europeana[7].

Ως Ο.Ι.Ε.Ε. επιδιώκουμε την  ένταξη της οπτικής  του φύλου στην ιστορική έρευνα  και στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Μεταξύ των σημαντικότερων προτεραιοτήτων μας είναι η εξάλειψη της έμφυλης ασυμμετρίας,  ο περιορισμός των  κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και των διακρίσεων  λόγω φύλου, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος «Horizon Europe». Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το κοινωνικό φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι απαράδεκτο και τραυματίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  Επιπλέον, ως Ο.Ι.Ε.Ε.,  δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση  στη διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των μελών μας  και,  προκειμένου να ενισχυθεί  η ισότητα των φύλων χωρίς αποκλεισμούς, δίνουμε στα μέλη μας τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού σύμφωνα με τρεις ταυτότητες φύλου: γυναίκα, άνδρας, μη δυαδική (non binary).

Διευκολύνοντας την πρόοδο στην ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στα σεμινάριά μας, ως  Ο.Ι.Ε.Ε. διοργανώνουμε εκπαιδευτικές δράσεις στις οποίες χρησιμοποιείται ουδέτερη ως προς το φύλο γλώσσα και εστιάζουμε στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων μέσω (και) της χρήσης της φεμινιστικής παιδαγωγικής.  Στο πλαίσιο αυτό, τον Νοέμβριο του 2020 διοργανώσαμε σεμινάριο για το Φύλο ως κατηγορία στην ιστορική ανάλυση, με τίτλο «Φυλο-μετρώντας την Ιστορία», στο οποίο ήταν προσκεκλημένη, μεταξύ άλλων,  η κ. Μαίρη Λεοντσίνη, πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εισηγήτριες  υποστήριξαν εμφαντικά ότι η μελέτη του φύλου δεν χρησιμεύει μόνο στην κατανόηση της  Ιστορίας των Γυναικών αλλά και όλης της Ιστορίας.

Στον  Ο.Ι.Ε.Ε. προωθούμε την ισότιμη πρόσβαση στα σεμινάριά μας και στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας στοχεύουμε σε περισσότερα σεμινάρια και δράσεις συμπεριληπτικής εκπαίδευσης τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Η κουλτούρα συνεργασίας μας διαμορφώνεται μέσα από πεποιθήσεις, συναισθήματα, προσδοκίες, πρακτικές και σχέσεις μεταξύ των μελών μας  που παρέχουν ένα ασφαλές πλαίσιο  εξάλειψης  των έμφυλων στερεοτύπων

[1] Ν. 2462/1997, ΦΕΚ Α/25/1997

[2] Νόμος 4531/2018, ΦΕΚ 62/Α/5.4.2018

[3] Νόμος 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/5.4.2018

[4] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369000

[5] EIGE (2016). Ισότητα των φύλων στον ακαδημαϊκό χώρο και την έρευνα. ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΓΡΑΝΑΖΙΏΝ. Λουξεμβούργο: ΕΕ
Υπηρεσία Εκδόσεων.
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gea

[6] https://www.annalindhfoundation.org/resources/good-practices/book-adventures

[7] https://www.europeana.eu/en/galleries/lgbtq-plus-lives-and-queer-heritage

AHEG-Gender equality

In A.H.E.G. we strongly believe that gender,as the main factor of subject differentiation and classification, shapessocial relations and practices  and that the concept of gender equality is based on human rights principles and social justice.

Gender equality is a universal right ratified by International Treaties[1], the Beijing
Declaration and Platform for Action,the Council of Europe
Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence[2],by International Labour Organization Conventions, with
arrangements for maternity protection and facilitation of employability for workers withfamily responsibilities,by European Union Treaties and by European Regulations and European CommunityDirectives for the promotion of gender equality in the workplace and employment. The ratification of the Istanbul Convention[3] regarding violence against women and domesticviolence, hasbeen a milestone in the latest national commitments to gender equality. The Convention is thefirst legally binding international text which sets out criteria for the prevention of gender-based violence and at the same time calls for violence against women to be included in thelist of recognised crimes of the European Union.

At the level of National Law, the Greek Constitution guarantees gender equality in Articlepar. 2, as follows: “Greek men and women have equal rights and equal obligations“,whileArticle 116 par. 2 allows the implementation of positive measures topromote gender equality. The ratification of the Istanbul Convention[4] regarding violence against women and domesticviolence, hasbeen a milestone in the latest national commitments to gender equality. The Convention is thefirst legally binding international text which sets out criteria for the prevention of gender-based violence and at the same time calls for violence against women to be included in thelist of recognised crimes of the European Union.

According to Horizon Europe, the new framework for Research and Innovation (2021-2027) of the Council of Europe, gender equality is a cross-cutting principle.Furthermore, gender equality in education is a key priority for UNESCO, which formulated theStrategy for Gender Equality in and through Education (2019-2025)[5].

The European Institute for Gender Equality stresses that “knowledge constitutes the basis upon which future generations are going to build their societies. It is of great importance that research-produced knowledge, transferred through education, is free of gender bias” [6]. Therefore, A.H.E.G as member of Euroclio engourages our members, our colleagues and school children to participate in good practices that are combatting gender discrimination, such as “Book Adventures” [7] or to explore LGTBQ+ heritage in Europeana [8].

A.H.E.G.  aims to intergrade the gender dimension into history research and educational approaches. Among our most important priorities is the desegregation of gender inequality, socio-economic inequalities and sexual discrimination, according to the regulatory framework of Horizon Europe. We strongly believe that the social phenomenon of sexual harassment is inacceptable as it traumatizes human dignity.Furthermore A.H.E.G. pays particular attention to ensure gender balance among its members and also, in order to the development of inclusive gender equality, we give to our members the possibility to self-identification according to three gender identifications: woman, man, non-binary.Facilitating progress in integrating the gender dimension into our seminars, A.H.E.G. organizes educational actions in which we use gender-neutral language and we focus in strengthening gender equality through feminist pedagogical tools.In this context, in November 2020 A.H.E.G.  organized a seminar about Gender as a category in historical analysis where the lectures, among them Ms Mary Leontsini, the President of the Gender Equality Committee of the University of Athens, argued that studying gender not only explains women’s history but all history as well.

A.H.E.G.  promotes equal access to our seminars and in our long-term planning we aim at inclusive educational seminars and actions.Our organizational culture is made up
of beliefs, assumptions, emotions, expectations, practices, and relations amongst our members that provideattenuation of  gender stereotypes in primary and secondary education in Greece.

[1]Law No. 2462/1997, Government Gazette Α/25/1997

[2]Law No. 4531/2018, Government Gazette 62/Α/5.4.2018

[3] Law No. 4531/2018 (Government Gazette 62/Α/5.4.2018

[4] Law No. 4531/2018 (Government Gazette 62/Α/5.4.2018

[5]https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369000

[6]EIGE (2016). Gender Equality in Academia and Research. GEAR tool. Luxembourg: EU
Publications Office. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gea

[7]https://www.annalindhfoundation.org/resources/good-practices/book-adventures

[8] https://www.europeana.eu/en/galleries/lgbtq-plus-lives-and-queer-heritage

10 Principles for integrated child protection systems

1. Every child is recognised, respected and protected as a rights holder, with nonnegotiable rights to protection. Every child is treated with dignity and as a unique and
valuable human being with an individual personality, distinct needs, interests and privacy,
with due regard to the child’s right to participation. There are measures to empower children
to protect themselves and their peers and to claim their rights. Child-sensitive and accessible
complaint and reporting mechanisms, including helplines and hotlines, are integrated in the
system. Children are involved in decisions that concern them, including the development,
monitoring and evaluation of child protection strategies, policies, programmes and services.
2. No child is discriminated against. All children have access to and benefit from national
child protection systems on an equal basis.
3. Child protection systems include prevention measures. This may include the adoption of
national legislation prohibiting all forms of violence against children in all settings, policy
measures promoting child rights, awareness-raising and education for children, parents and
society at large, proactive policy and outreach measures especially to discriminated against
groups, parenting and family support, universal and targeted social services, integrated
strategies to reduce child poverty, mechanisms for children to claim their rights, links with
other policy areas, robust data collection.
4. Families are supported in their role as primary caregiver. The primary position of
families in child caregiving and protection is recognised and supported through universal and
targeted services, through every stage of intervention, particularly through prevention.
5. Societies are aware and supportive of the child’s right to freedom from all forms of
violence. There are concerted efforts to inform the public, including children, about children’s
rights and encouraging action to prevent violence against children, and to prevent the
stigmatisation of child victims of violence.
6. Child protection systems ensure adequate care1
 Professionals are committed and competent. Professionals and practitioners
working for and with children receive training and guidance on the rights of the child,
on child protection law and procedures and more generally on child development. The
necessary protocols and processes are in place to facilitate their role and responses to
violence against children are inter- or multi-disciplinary.
 Information is shared on certification and training to promote trust, including crossborder.
 Standards, indicators and tools and systems of monitoring and evaluation are in
place, under the auspices of a national coordinating framework. Systems are
effectively regulated and independently monitored and accountable, ensuring
accessible, quality, child-sensitive services and care for all children. The monitoring
system guarantees unrestricted access to monitor the quality of services delivered, in
particular for any form of institutional care.

1
In line with international standards including the UN Guidelines for the alternative care of children.
 Within organisations working directly for and with children, child protection
policies and reporting mechanisms are in place. All agencies and service providers,
civil society organisations, private associations, commercial or non-profit
organisations, working directly with children have robust child protection policies2
.
7. Child protection systems have transnational and cross-border mechanisms in place: In
view of the increasing prevalence of children in cross-border situations in need of child
protection measures, efforts are stepped up by: clarifying roles and responsibilities, keeping
abreast of country of origin information, ensuring a national focal point for cross-border child
protection matters, adopting procedures/guidance/protocols/processes, for example for the
transfer of responsibility within the context of asylum procedures (Dublin Regulation), or
when considering out of country care placements, or family tracing and protection in cases of
child trafficking. However, for children seeking international protection or child victims of
trafficking where contact could put the child and/or family at risk, caution should be
exercised.
8. The child has support and protection: No child should be without the support and
protection of a legal guardian or other recognised responsible adult or competent public body
at any time. In view of the need for continuity of actions, the child protection system appoints
a person of reference responsible for the child from reporting and referral through to followup and reintegration, to assure liaison among the different sectors and to guarantee a coherent
and comprehensive response.
9. Training on identification of risks for children in potentially vulnerable situations is also
delivered to teachers at all levels of the education system, social workers, medical doctors,
nurses and other health professionals, psychologists, lawyers, judges, police, probation and
prison officers, journalists, community workers, residential care givers, civil servants and
public officials, asylum officers and traditional and religious leaders. Rules on reporting cases
of violence against children are clearly defined and professionals who have reporting
obligations are held accountable.
10. There are safe, well-publicised, confidential and accessible reporting mechanisms in
place: Mechanisms are available for children, their representatives and others to report
violence against children, including through the use of 24/7 helplines and hotlines.

1.In line with international standards including the UN Guidelines for the alternative care of children
2.http://ec.europa.eu/justice/fundamental rights/files/rights_child/standards_child_protection_kcsc_en.pdf

Η διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού

Η-διεθνής-σύμβαση-για-τα-δικαιώματα-του-παιδιού_compressed