ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δια του παρόντος ιστοτόπου το www.aheg.gr δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των χρηστών/ επισκεπτών, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες/ επισκέπτες ή
συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση τους. Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία θεωρούνται αυτά που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους
χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων και υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται δε μόνο για το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν.

Το www.aheg.gr διαθέτει ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το www.aheg.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί τούτο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το www.aheg.gr. Το www.aheg.gr δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/ επισκεπτών των παρόντων διαδικτυακών τόπων. To www.aheg.gr δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/ επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή εκτός εάν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Ιστοσελίδων και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.
Το www.aheg.gr συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α.
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος
ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εκάστοτε εν ισχύ εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ COOKIES
Αυστηρώς Απαραίτητα Cookies
Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου www.aheg.gr. Τα cookies αυτά σας επιτρέπουν στον επισκέπτη/χρήστη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του
επισκέπτη/ χρήστη και χωρίς αυτά η ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου δεν είναι δυνατή. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητείται ειδική συγκατάθεση. Σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο (παράγραφος 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006), οι επισκέπτες/ χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα απορρίψουν την εγκατάσταση των συγκεκριμένων cookies, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών από τον διαδικτυακό τόπο www.aheg.gr.
Cookies Επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των
επισκεπτών/ χρηστών κατά την πλοήγησή τους στον ιστότοπο www.aheg.gr και αποθηκεύουν ανώνυμη
πληροφορία (ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP) σχετικά με στατιστικά στοιχεία χρήσης, απόδοσης κλπ.
Πρόκειται για cookies τρίτου μέρους (Google Analytics) που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες/
χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν
λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου.